Skip to main content
 首页 » zblog教程

zblogphp轻松调用热门标签/随机标签

2016年08月11日3245

zblogphp的模块管理里面有标签列表这个模块,但只能调用在侧栏,而且只能调用最新的tag。如果想在主题里单独调用标签,怎么办?本文给大家带来调用指定数量的热门tag和随机tag的代码。

1、获取使用次数最多的tag列表(top 10):

function Gridsmedia_HotTags(){//top10 tag
    global $zbp,$str;
    $str = '';
    $array = $zbp->GetTagList('','',array('tag_Count'=>'DESC'),array(10),'');
    foreach ($array as $tag) {
        $str .= "<a href=\"{$tag->Url}\" title=\"{$tag->Name}\">{$tag->Name}</a>";
    }
    return $str;
}

2、获取随机的10个tag列表:

function Gridsmedia_RandomTags(){// 随机10 tag
    global $zbp,$str;
    $str = '';
    $array = $zbp->GetTagList('','',array('rand()'=>' '),array(10),'');
    foreach ($array as $tag) {
        $str .= "<a href=\"{$tag->Url}\" title=\"{$tag->Name}\">{$tag->Name}</a>";
    }
    return $str;
}

这个代码怎么用呢?将以上代码复制到主题的include.php文件里面。然后在模板文件里面调用“{php}echo Gridsmedia_HotTags();{/php}”就行了。

微信